අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

20
සැප්2018
කහටෝවිට ජංගම සේවාව

කහටෝවිට ජංගම සේවාව

අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්‍යාලය මගින් 2018.09.08 දින...

20
සැප්2018
ඉඩම් කච්චේරි පැවැත්වීමේ නියමු ව්‍යාපෘතිය

ඉඩම් කච්චේරි පැවැත්වීමේ නියමු ව්‍යාපෘතිය

අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය මගින් ක්‍රියාත්මක ප්‍රජා...

Scroll To Top