අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්‍යාලය මගින් 2018.09.08 දින ග්‍රාම සේවා වසම් අටක ප්‍රතිලාභීන් උදෙසා කහටෝවිට ප්‍රදේශයේදී පවත්වන ලද ජංගම සේවා වැඩසටහන.....(හැඳුනුම් පත්,උප්පැන්න,ඉඩම් ගැටලු,සමාජ සේවා,තරුණ සේවා,වෘර්තීය මාර්ගෝපදේශන ආදී සේවා රාශියක් මේ අවස්ථාවේදී ලබා දෙන ලදී)

News & Events

20
Sep2018
කහටෝවිට ජංගම සේවාව

කහටෝවිට ජංගම සේවාව

අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්‍යාලය මගින් 2018.09.08 දින...

20
Sep2018
ඉඩම් කච්චේරි පැවැත්වීමේ නියමු ව්‍යාපෘතිය

ඉඩම් කච්චේරි පැවැත්වීමේ නියමු ව්‍යාපෘතිය

අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය මගින් ක්‍රියාත්මක ප්‍රජා...

Scroll To Top