අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්‍යාලය මගින් 2018.09.08 දින ග්‍රාම සේවා වසම් අටක ප්‍රතිලාභීන් උදෙසා කහටෝවිට ප්‍රදේශයේදී පවත්වන ලද ජංගම සේවා වැඩසටහන.....(හැඳුනුම් පත්,උප්පැන්න,ඉඩම් ගැටලු,සමාජ සේවා,තරුණ සේවා,වෘර්තීය මාර්ගෝපදේශන ආදී සේවා රාශියක් මේ අවස්ථාවේදී ලබා දෙන ලදී)

අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය මගින් ක්‍රියාත්මක ප්‍රජා ගැටලු නිරාකරණය කිරීමේ වැඩසටහන් මාලාවේ ඉඩම් කච්චේරි පැවත්වීමේ නියමු ව්‍යාපෘතිය 2018.09.11 දින දවසපුරා මාතලාන විහාරස්ථ ධර්ම ශාලාවේදී පැවැත්වූනි. වතුපිටිවල සහ මාතලාන ග්‍රාම නිලධාරී වසම් කේන්ද්‍ර කරමින්  සිදුකල මෙම වැඩසටහනට අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමා ,පලාත් ඉඩම් කොමසාරිස්තුමිය, දිස්ත්‍රික් ඉඩම් නිලධාරීන් ,ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය ඉඩම් නිලධාරීන් වසම් බාර ග්‍රාම නිලධාරීන් සහභාගීවූහ. ඉතා විශාල ගැටලු ප්‍රමාණයක් නිරාකරණය කිරිම මගින් ඉලක්කගත අරමුනට ලගා වීමට නිලධාරීන්ට හැකියාව ලැබුණි .

 

 

News & Events

20
Sep2018
කහටෝවිට ජංගම සේවාව

කහටෝවිට ජංගම සේවාව

අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්‍යාලය මගින් 2018.09.08 දින...

20
Sep2018
ඉඩම් කච්චේරි පැවැත්වීමේ නියමු ව්‍යාපෘතිය

ඉඩම් කච්චේරි පැවැත්වීමේ නියමු ව්‍යාපෘතිය

අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය මගින් ක්‍රියාත්මක ප්‍රජා...

Scroll To Top